Versterking Markermeerdijken kan van start

De versterking van de Markermeerdijken kan starten. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben het dijkversterkingsplan (Projectplan Waterwet) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier goedgekeurd.

Het plan beschrijft op welke punten de huidige Markermeerdijken zijn afgekeurd en op welke manieren de dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterkt wordt.
Het 33 km lange stuk Markermeerdijken vraagt op iedere plek een andere aanpak. In samenspraak met omgeving en experts is gezocht naar de beste oplossingen.

In het Projectplan staat omschreven welke oplossingen er op de verschillende locaties worden toegepast. De oplossingen omvatten onder meer binnenwaartse en buitenwaartse versterkingen, het gebruik van constructies en een oeverdijk.
Om ook bij de uitvoering te zorgen voor een zorgvuldig proces, heeft de provincie de Alliantie Markermeerdijken gevraagd een plan van aanpak te maken.

De provincie legt het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de Nota van Beantwoording zienswijzen, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en alle uitvoeringsbesluiten vanaf 15 november 6 weken ter inzage voor beroep bij de Raad van State.

Alle 141 indieners van zienswijzen ontvangen bericht wat er met hun zienswijze is gebeurd.