Regio gaat voor werkende arbeidsmarkt

Maandag 29 oktober tekenen 34 partijen uit Noord-Holland Noord het convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt’, voorafgaand aan Het Grootste Werkfestival waar samenwerking het hoofdthema is.

Het convenant loopt van 2019 tot en met 2025.

De ambitie van de regionale partners is het realiseren van een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt en daarmee een bijdrage levert aan een sterke regionale economie.
Noord-Holland Noord krijgt de komende jaren te maken met een aantal forse opgaven: de energietransitie, woningbouw en een toenemende zorgvraag.

Door de aantrekkende economie is er in verschillende sectoren een grote krapte op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. 

Deze krapte remt de economische groei. De vraag naar arbeidskrachten is aan de ene kant groot en neemt nog fors toe. Aan de andere kant zijn er in deze regio 15.000 werkzoekenden, die moeite hebben om aan de slag te komen.

Het doel van het nieuwe convenant is om de arbeidsmarkt duurzaam te versterken.

Voor een werkende arbeidsmarkt is het startpunt voor het samenstellen van een regionale arbeidsmarktagenda, waarin beschreven wordt welke acties ondernomen worden – zowel voor de korte als voor de langere termijn – om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Het werken met een agenda zorgt voor een flexibele aanpak, zodat bijgestuurd kan worden als (economische) ontwikkelingen daarom vragen.

60-jarig huwelijk echtpaar De Vries-De Vries

Op woensdag 17 oktober bracht burgemeester Bert Blase een bezoek aan het echtpaar De Vies-De Vries ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

Mevrouw Baukje Elisabeth de Vries is op 2-3-1932 geboren in Zaltbommel.

Meneer Gerrit de Vries is op 18-10-1931 geboren in Maarssen.

Testen gemeentelijke vergunningaanvraag

Sinds vorig jaar werkt de gemeente samen met een aantal organisatoren van evenementen in Heerhugowaard aan het verbeteren van de procedure voor een evenementenvergunning.

Nu is er onder andere een digitale wegwijzer en een digitaal aanvraagformulier.

Tijdens een interactieve bijeenkomst op donderdag 11 oktober in Cool Kunst en Cultuur worden deze gepresenteerd. 

Wethouder John Does (Evenementenbeleid) zal de eerste vergunning aanvragen.

Iedereen die van plan is om volgende jaar in Heerhugowaard een evenement te organiseren is welkom op deze bijeenkomst die om 19.00 uur begint.

Heerhugowaard gaat aan de bak

Op maandag 8 oktober gaf wethouder Jan van der Starre (Stadsbedrijf) op ludieke wijze de aftrap voor een campagne om beter afval te scheiden in Heerhugowaard. 

Om het campagnelogo ‘Aan de bak’ te onthullen, moest de wethouder zelf letterlijk aan de bak.

Afval bevat veel waardevolle materialen die goed opnieuw bruikbaar zijn. 

Het doel van de campagne is niet alleen om inwoners beter afval te laten scheiden, maar vooral ook om het hen gemakkelijker te maken. 

Door extra communicatie in gemeentekrant Stadsnieuws, een speciale website te lanceren, handige hulpmiddelen te verspreiden en extra faciliteiten, worden inwoners de komende periode beter begeleid naar de juiste bak.

Om het scheiden van afval aan huis makkelijker te maken, krijgen huishoudens met een laagbouwwoning een aparte rolcontainer voor plastic, metaal (blik) en drankkartons (PMD). 

Deze bak wordt, net als restafval en gft, eenmaal per twee weken geleegd. 

Verder zijn er in Heerhugowaard nog meerdere mogelijkheden om afval gemakkelijk in de juiste bak te gooien. 

Zoals milieuparkjes, bij supermarkten en op de gemeentewerf.

Ontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard

Vanuit de verantwoordelijkheid die bij beide colleges wordt gevoeld om, rekening houdend met de wederzijdse belangen bij de ontwikkeling van het stationsgebied Heerhugowaard, tot een voor beide gemeenten aanvaardbare uitkomst te komen heeft op 4 september jl. een bestuurlijk overleg plaatsgevonden.

Voor het vervolgtraject is afgesproken dat op basis van een op te stellen Bestuursopdracht er op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau een intensievere samenwerking tot stand wordt gebracht.
Het oogmerk is daarbij te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de verdere ontwikkeling van het stationsgebied in relatie tot de directe omgeving, met daarbij bijzondere aandacht voor het Oosterdelgebied.

Bestaande afspraken en vastgestelde visies (waaronder de Structuurvisie van Heerhugowaard) vormen daarbij het uitgangspunt.

Beide colleges zoeken naar overeenstemming in de beeldkwaliteit van het silhouet van het stationsgebied gezien vanuit het Oosterdelgebied waaraan nieuwe plannen worden getoetst.

Ook wordt gezamenlijk opgetrokken om de ‘groene rand’ op de Oost-/Westdijk te behouden.

Waar nodig of gewenst worden andere stakeholders zoals de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap bij het verdere traject betrokken.

De ontwikkeling van het stationsgebied als OV-knooppunt wordt gezien als een gedeelde opgave.

Evenementen 2019 Heerhugowaard

De gemeente Heerhugowaard raadt organisatoren van evenementen die zij in 2019 willen organiseren aan dit voor 1 oktober van dit jaar te melden.

Evenementen die op tijd zijn aangemeld worden opgenomen in de jaarplanning van de hulpdiensten.

Aan de hand van die aanvraag wordt een risicoinschatting van het evenement gemaakt.
Ook krijgen zij voorrang op het gebruik van het terrein waar het evenement gepland staat.

Evenementen die niet voor 1 oktober zijn aangemeld lopen het risico dat ze worden geweigerd.

Evenementen melden kan op de gemeentelijke website www.heerhugowaard.nl.

Colleges zetten volgende stap fusie

Op 28 augustus hebben de colleges van B&W van Heerhugowaard en Langedijk een gelijkluidend raadsvoorstel vastgesteld.

Het raadsvoorstel gaat over de vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar ambtelijke fusie.

Op 18 september a.s. nemen beide gemeenteraden hierover gelijktijdig een besluit.

Voor de zomer heeft Bureau Berenschot het haalbaarheidsonderzoek naar ambtelijke fusie gepresenteerd.
De conclusie van dit rapport is: ambtelijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk is haalbaar. Daarmee is fase 1 afgerond.

De colleges van beide gemeenten stellen voor fase 2 in te gaan, namelijk het maken van een bedrijfsplan voor ambtelijke fusie.

Om het juiste afwegingskader te krijgen, willen de colleges ook onderzoek doen naar bestuurlijke fusie.

Dit is volgens burgemeester en wethouders van de twee gemeenten nodig om de gemeenteraad in positie te brengen de juiste beslissing te nemen.

Pet-Resque Sticker

In het nieuws is de afgelopen tijd veel aandacht voor de ‘dier in huis’ stickers in België. 

Er wordt regelmatig geconcludeerd dat in Nederland zo’n sticker nog niet bestaat. 

Echter is dat onjuist.

Er zijn ook ‘dier in huis’ stickers in Nederland! Pet-Resque heeft namelijk zo’n sticker ontworpen. 

Op de sticker kan aangeven worden welke en hoeveel huisdieren er in huis zijn.

De Brandweer en de Veiligheidsregio’s zijn op de hoogte van de Pet-Resque sticker. 

Het is ontzettend belangrijk om op een heldere manier te communiceren met de brandweer en andere hulpdiensten. Huisdieren worden nog vaak vergeten.

Door deze sticker wordt daar verandering in gebracht.

De Pet-Resque sticker is een enorm succes, maar helaas lang niet bekent bij alle huisdiereigenaren in Nederland en dat is zonde. 

Op www.pet-resque.nl is meer informatie te vinden en ook kan daar een sticker worden besteld voor €2,99. 

Hete glasbak verpakt in koel groen

Het werk is in volle gang aan de gevel van het gemeentehuis van Heerhugowaard. Monteurs zijn bezig om het staketsel te bouwen waaraan een klimaatsysteem komt te hangen.

Dat systeem moet het werken en verblijven in het grote glazen gebouw aangenamer maken. Nu wordt er nog veel geklaagd over warmte en is de zonwering heel vaak dicht.

De ‘klimaatgevel’ bestaat uit grote glaslamellen die bekleed zijn met zonwerende folie. Een computer zorgt dat ze automatisch meekantelen met de stand van de zon en zo optimaal de warmte weren.
Nu wordt de klimaatbeheersing verzorgt door een warmtepomp die ’s winters voor verwarming zorgt en ’s zomers voor verkoeling.

Die is niet als een airco even bij te regelen. Een paar dagen warmte is geen probleem, maar bij aanhoudende hitte krijgt het apparaat het niet weggewerkt.

Om de lamellen heen komt begroeiing. Die bestaat uit al volgroeide panelen die in zijn geheel worden aangebracht.
Behoudens wat snoeiwerk heeft de gemeente er geen omkijken naar. De planten krijgen een automatisch bewateringssysteem.

Het geheel komt veertig centimeter vanaf de bestaande pui zodat de lamellen vrij kunnen kantelen en makkelijk gelapt kunnen worden.

Eigenlijk had alles in maart klaar moeten zijn, maar er was vertraging bij de levering van materialen. Die moesten uit China komen.

Desondanks verwacht de gemeente op termijn een CO2-reductie.

“De Menselijke Maat” winnend kunstontwerp

“De Menselijke Maat” van Paul de Kort is het winnende ontwerp voor de kunstopdracht aan de Middenweg-Zuid te Heerhugowaard.

Zowel de deskundige jury, bestaande uit experts op het gebied van beeldende kunst en ruimtelijke kwaliteit, alsmede betrokken bewoners, kozen gezamenlijk voor dit uitzonderlijke idee.

Uit het juryrapport: “Paul heeft met zijn ontwerp de verbinding gelegd met het verleden, heden en toekomst van de Middenweg.”
Het ontwerp van Paul de Korte kenmerkt zich door historische menselijke maten.

Hij gebruikt verschillende maten die van oudsher gebruikt werden om het historische karakter van de Middenweg te benadrukken.

Juryvoorzitter John Does is blij met het winnende ontwerp: “De Middenweg is meer dan asfalt. En in het ontwerp houdt hij hier rekening mee”.

De Middenweg-Zuid dateert uit 1630. Een belangrijk uitgangspunt was om de cultuurhistorie als vertrekpunt te nemen en ook na te denken over thema’s als duurzaamheid en innovatie.

Met de vernieuwing van de weg kan het kunstwerk integraal worden meegenomen.

Het huidige idee wordt nu verder doorontwikkeld. En naar verwachting wordt het kunstwerk eind volgend jaar opgeleverd.